Algemene VoorwaardenDeze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Brabant, in Nederland en zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die gepubliceerd worden in onze brochure, via onze website of via (maatwerk)offertes en/of andere kanalen die door Hynspa Reizen worden aangeboden.

Artikel 1. Begrippen


In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen:

a. Reisorganisator: Hynspa Reizen, die in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerde reizen aanbiedt.

b. Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

c. Reiziger: de wederpartij van Hynspa Reizen. Onder reiziger wordt ook verstaan: 1. diegene ten wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard en 2. diegene aan wie de rechtsverhouding ten opzichte van Hynspa Reizen is overgedragen, volgens het punt 6.2. “In de plaatsstelling”.

d. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin de reisorganisator of reisagent zich jegens zijn wederpartij verbindt tot verschaffen van een door hem vooraf georganiseerde reis. Onder reis wordt minimaal verstaan een overnachting of een ander 24-uur omvattend product aangevuld met tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf of een ander onderdeel zoals een excursie of toeristische dienst die door Hynspa Reizen geregeld wordt.

e. Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

f. Werkdagen: de werkdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende feestdagen in Nederland.

g. Kantooruren: van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst


2.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de reiziger het aanbod van Hynspa Reizen aanvaart. De opdracht dient, in principe, per online boekingsformulier te geschieden en deze boeking wordt dan als definitief beschouwd. De reiziger ontvangt hiervan binnen twee werkdagen een bevestiging per email als bewijs van ontvangst. In dat geval zal Hynspa Reizen een factuur binnen uiterlijk 10 werkdagen na de ontvangst van bevestiging per mail toesturen. Naast de factuur wordt ook een uitnodiging gestuurd om veilig te kunnen betalen via de Stichting Derdengelden Certo-Escrow (SDCE).

2.2. Indien er geen beschikbare plaatsen zijn voor de reeds geboekte reis, wordt de reiziger onmiddellijk telefonisch en/of per email op de hoogte gesteld. Hiervoor zal Hynspa Reizen een passend alternatief proberen aan te bieden. Als dit alternatief niet aan de wensen van de klant voldoet, wordt de boeking als niet gedaan beschouwd. Op deze afzegging zijn de artikel 8 ‘Wijziging of opzegging door de reisorganisator’ en artikel 9 'Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht' niet van toepassing.

2.3. De reiziger is verplicht om alle benodigde gegevens aan Hynspa Reizen te verstrekken die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten, zoals bijvoorbeeld juiste naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, nummer van mobiele telefoon en e-mail adres.

2.4. De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden door te geven zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten die van invloed kunnen zijn op de uitvoering en/ of deelname aan de door Hynspa Reizen georganiseerde activiteiten.

2.5. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Hynspa Reizen aangeboden reis worden verlangd, hier medische essenties genoemd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Hynspa Reizen. Eventuele kosten in verband met medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en Hynspa Reizen dit overeenkomen.

2.6. Diegene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (hetzij communicatie, hetzij betalingsverkeer) tussen reiziger(s) en reisorganisatie, verloopt uitsluitend via de aanmelder. De aanmelder is verplicht om alle benodigde gegevens van de reiziger(s) te verstrekken.

2.7. Indien de aanmelder/reiziger niet correcte gegevens van de reiziger(s) verstrekt en dit leidt tot het niet kunnen deelnemen van de desbetreffende reiziger(s) aan de door Hynspa Reizen georganiseerde activiteiten, is de aanmelder/reiziger aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

2.8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in elke vorm van publicatie binden Hynspa Reizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 3. Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten


3.1. Ten laatste bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient Hynspa Reizen algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger te verstrekken. De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende en gedetailleerde informatie in te winnen en eventuele acties te ondernemen. Tevens dient hij/ zij vóór vertrek tijdig opnieuw na te gaan of de informatie niet is gewijzigd. Hynspa Reizen verstrekt in alle gevallen slechts algemene informatie.

3.2. Hynspa Reizen stuurt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 5 dagen voor de dag van vertrek, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde reden overschreden moet worden. Als een reis wordt geboekt binnen 10 dagen vóór de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zal Hynspa Reizen aangeven wanneer en hoe de reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

3.3. De reiziger dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort en/ of Europese identiteitsbewijs, naast een eventuele gewaarmerkte kopie van één van die documenten (die ter vervaging van het originele document dient bij diefstal of verlies), eventueel benodigde visa, het polisnummer van de gezondheidsverzekering, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en, indien nodig, groene kaart. De reiziger is verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle andere niet bovengenoemde documenten die eventueel zijn vereist.

3.4. Indien de reiziger niet geheel of gedeeltelijk deel kan nemen aan de reis en georganiseerde activiteiten door een gebrek aan de benodigde reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de desbetreffende reiziger.

3.5. Hynspa Reizen adviseert de reiziger om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger om voldoende verzekerd op reis te gaan. In het geval van verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en/of reisdocumenten kan Hynspa Reizen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen of kosten daarvan.

3.6. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Hynspa Reizen kan hiervan alleen afwijken binnen redelijke grenzen en alleen als handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

3.7. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij Hynspa Reizen bekend is aan de reiziger bekend gemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

3.8. Hynspa Reizen draagt geen verantwoording voor algemene informatie in foto’s, advertenties, websites en overige informatiedragers die onder verantwoordelijkheid van een derde worden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 4. Reissom


4.1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn aangegeven.

4.2. Voor zover van toepassing zijn alle gepubliceerde tarieven inclusief BTW.

4.3. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen -zoals bijvoorbeeld brandstofprijzen en vervoerstarieven, geldkoersen, heffingen en belastingen die op het moment van publicatie bij Hynspa Reizen bekend waren. Hynspa Reizen behoudt zich het recht voor om de reissommen te wijzigen indien deze prijzen, koersen, heffingen en belastingen veranderen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden op de website van Hynspa Reizen. Degene die al een aangeboden reis heeft geaccepteerd, zal uiterlijk binnen 20 dagen vóór de start van de overeengekomen reisactiviteiten door de Hynspa Reizen geïnformeerd worden.

4.4. In afwijking van het bepaalde in lid 4.3 zal Hynspa Reizen, indien de gehele reissom tijdig is betaald, de reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek niet wijzigen (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).

4.5. De reiziger mag een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 4.3 afwijzen. Hij moet -op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 4 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Als de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Hynspa Reizen het recht de overeenkomst op te zeggen. Hynspa Reizen zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van de afwijzing van de reissomverhoging van dit recht gebruik moeten maken. Alsdan, heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 5. Betaling


5.1. De (aan)betaling van de reissom wordt overgemaakt aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlandse bank. Het geld van de cliënt is op deze manier veilig tot na afloop van de gecontracteerde reis.

5.2. Naast de factuur, krijgt de klant ook van Hynspa Reizen een uitnodiging om bij de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE) te kunnen inloggen en de bijbehorende betaling veilig te kunnen doen.

5.3. Bij de totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot een samengestelde reis is de reiziger verplicht een aanbetaling te doen van 25% van de reissom en de bijbehorende administratie kosten. Voorwaarden voor groepsreizen, reizen op maat en/ of andere reizen of producten buiten het reguliere programma van Hynspa Reizen kunnen hiervan afwijken. Deze zullen bij de offerte duidelijk aan de reiziger schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

5.4. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst met betrekking tot losse reisonderdelen zijn, naast de volledige bijbehorende administratiekosten, de volgende aanbetaling percentages van toepassing:

15% voor accommodaties
15% voor autohuur
100% voor vliegtickets

5.5.
a. Indien de boeking van de reis plaats vindt vóór 49 dagen (inclusief) vóór de vertrekdatum van de betreffende reis, dient het restant van de reissom uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum betaald te zijn.

b. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen 49 dagen (exclusief) vóór aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom binnen één week na factuurdatum voldaan zijn.

5.6. Indien de vereiste betaling niet tijdig geschiedt, zal Hynspa Reizen de reiziger daar schriftelijk of elektronisch op wijzen en de mogelijkheid bieden om binnen 7 dagen de geboekte activiteiten en producten te betalen (mits deze termijn de aanvangsdatum van de reisovereenkomst niet overschrijdt). Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van het eerste verzuim. Hynspa Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Zie annuleringsvoorwaarden onder artikel 6 ‘Wijzigen of annulering door de reiziger’.

5.7. Eventuele fouten in de betalingen die door Hynspa Reizen niet tijdig worden opgemerkt, ontslaat de reiziger niet van de verplichting de reisgelden en de verschuldigde kosten alsnog te voldoen. Dit geldt tevens nadat de reisovereenkomst tot uitvoering is gebracht.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de reiziger


6.1. De reiziger kan tot 30 dagen vóór vertrek verzoeken om de reisovereenkomst te wijzigen. Hynspa Reizen zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Wijzigingen worden ten alle tijde schriftelijk of per e-mail door Hynspa Reizen bevestigd. Er worden dan wijzigingskosten à € 35,00 per boeking in rekening gebracht. Indien Hynspa Reizen niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In geval van annulering zie artikel 6 “Wijziging of annulering door de reiziger”.

6.2. In de plaatsstelling. Indien de reiziger verhinderd is deel te nemen aan de reis, dan kan hij/zij worden vervangen door een andere persoon. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. De vervanger of nieuwe deelnemer is verplicht om alle aan de reis verbonden voorwaarden te aanvaarden en te accepteren.

b. Het verzoek “in de plaatsstelling” kan uiterlijk 7 dagen voor vertrek worden ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.

c. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze “in de plaatsstelling”.
Tenslotte, de aanmelder, reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Hynspa Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de bijbehorende wijzigingskosten en eventuele extra kosten ten gevolge van de vervanging. In het geval dat de reiziger voor “in de plaatsstelling” kiest, zijn punten 6.3, 6.4. en 6.6. niet van toepassing.

6.3. Standaard annuleringskosten. Annulering door de reiziger dient schriftelijk te worden bevestigd. Annuleringen die buiten kantooruren zijn gemaakt, worden gezien als gedaan op de eerstvolgende werkdag. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot de 49ste dag (excl.) voor vertrekdag: de aanbetaling;

b. bij annulering vanaf de 49ste dag (incl.) tot de 28ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (incl.) tot 21ste dag (excl.) vóór de vertrekdag: 45% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (incl.) tot de 14de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 14de dag (incl.) tot de 5de dag (excl.) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;

f. bij annulering vanaf de 5de dag vóór de vertrekdag (incl.) tot de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten te voldoen.

6.4. Afwijkende annuleringskosten.

a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

b. Voor vakantiehuizen en logies die bemiddeld worden via Hynspa Reizen, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Deze worden gepubliceerd op de site van Hynspa Reizen of kenbaar gemaakt op het moment van boeken.

c. Tevens, voor groepsreizen en rondreizen in het algemeen kunnen de annuleringskosten afwijken van het bepaalde in lid 6.3. Hynspa Reizen zal dat uiterlijk bij de reisofferte aan de reiziger kenbaar maken.

6.5. Voor vliegtickets die eventueel verkocht en geleverd worden via Hynspa Reizen zijn de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende vliegmaatschappij van toepassing. Vliegtickets die tegen gereduceerde tarieven worden aangeboden houden meestal in dat de tickets direct betaald moeten worden en “non-refundable” zijn. Bij annulering bestaat derhalve geen recht op restitutie.

6.6. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Hynspa Reizen aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 7. Verplichtingen van de reiziger


7.1. De reiziger is verplicht alle benodigde reisdocumenten (zie punt 3 van artikel 3 “Informatie, reisbescheiden en reisdocumenten”) op reis mee te nemen.

7.2. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen van Hynspa Reizen en de door haar gecontracteerde dienstverleners die een goede uitvoering van de reis bevorderen op te volgen of na te leven.

7.3. De reiziger is verplicht zich altijd op de reisbestemming volgens algemeen geldende regels van fatsoen en normen te gedragen. Dit houdt ook passende kledij in. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door ongeoorloofd of ongewenst gedrag.

7.4. De reiziger die zodanig hinder of last veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Hynspa Reizen van de reis worden uitgesloten. Alle kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gedrag, hinder of last komen voor rekening van de reiziger.

7.5. In geval de reiziger van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van reisleiding, reisagent of luchtvaartmaatschappij onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de betreffende reiziger. Evenmin kan restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis worden verleend.

7.6. De reiziger is verplicht om eventuele problemen, schade of nadeligheid te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen. Zie artikel 12 'Klachten'.

Artikel 8. Wijziging of opzegging door de reisorganisator


8.1. Hynspa Reizen behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van wijzigingen in het gepubliceerde reisprogramma.

8.2. Hynspa Reizen mag de overeenkomst op een niet wezenlijk punt wijzigen. Locale omstandigheden vóór of tijdens de uitvoering van de reis kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma onvermijdelijk zijn. Een voorbeeld van zo’n omstandigheid is de vervanging van het bedoelde vervoersmiddel, de gids of de accommodatie door een gelijkwaardig alternatief, maar kunnen ook aanhoudende slechte weersomstandigheden zijn waardoor wijziging van het reisschema noodzakelijk wordt. Hynspa Reizen zal het karakter van de reis zoveel mogelijk in stand proberen te laten en alle ongewenste gevolgen daarvan proberen te beperken.

8.3. Eventuele wijzigingen in de reisduur en het reisprogramma vóór of tijdens de reis worden onmiddellijk gemeld aan de deelnemers.

8.4. Het aanbod van Hynspa Reizen is vrijblijvend en kan zo nodig door Hynspa Reizen herroepen worden. Herroeping moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

8.5. Hynspa Reizen kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden geëist. Een omstandigheid waar een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds van toepassing is en onvoorziene omstandigheden vallen onder een gewichtige omstandigheid.

8.6. Indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, behoudt Hynspa Reizen het recht tot annulering van de reis, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor schade van welke aard dan ook. Hynspa Reizen zal een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Indien de reiziger geen gebruik wil maken van het aangeboden alternatief, zal Hynspa Reizen de reeds betaalde reissom onmiddellijk terug betalen. Indien hiervan sprake is zal de reisorganisator de deelnemers hierover informeren binnen 3 werkdagen na de uiterste boekingsdatum zoals vermeld bij de betreffende aanbieding.

8.7.
a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, zal bepaald worden of de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator komt op basis van artikel 9 “Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht”.

c. In het geval dat de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de reisorganisator en overmacht


9.1. Hynspa Reizen is aansprakelijk voor de uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen overeenkomstig met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten van de reisbestemming.

9.2.
a.Indien een vervoersmiddel (vliegreis, busreis, of een andere) onderdeel is van de reisovereenkomst en deze, vanwege extreme weersomstandigheden en/ of overheidsmaatregelen, niet of niet tijdig volgens planning vertrekt, komen de voortvloeiende gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.

b.Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

9.3. Overmacht.

a.Hynspa Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle mogelijke voorzorgmaatregelen niet kon worden voorzien of verholpen.

b.Tevens stelt Hynspa Reizen zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele natuurrampen, terreuraanslagen, oorlogshandelingen, onvoorspelbare ongelukken in allerlei vervoermiddelen die gedurende de reis kunnen gebeuren.

Artikel 10. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator


10.1. In geval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Hynspa Reizen dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

10.2. Hynspa Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor incidentele of structurele wijzigingen en/ of fouten in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders. Als de wijzigingen en/ of fouten vóór vertrek aan Hynspa Reizen bekend zijn, zal deze de reiziger onmiddellijk informeren. De reiziger heeft in dat geval, behoudens aanspraken uit eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen, geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom door de reisorganisator. Voorts is Hynspa Reizen niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van mogelijke vertragingen van de door haar gecontracteerde vervoerders.

10.3. Hynspa Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

10.4. Indien Hynspa Reizen tegenover de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

10.5. Hynspa Reizen is verder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de bagage en eigendommen van de reiziger. Evenmin voor de schades en kosten die het gevolg zijn van de gezondheidscondities van de reiziger.

10.6. Hynspa Reizen stelt zich niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst indien dat de gevolgen zijn van het gedrag of actie van een derde die wel of niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.

10.7. Hynspa Reizen of de gecontracteerde dienstverlener stelt zich ook niet aansprakelijk voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10.8. Behoudens het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.

10.9. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Hynspa Reizen gelden ook ten behoeve van haar medewerkers, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Artikel 11. Reisgarantie


11.1. Hynspa Reizen voldoet aan de wettelijke garantieverplichting middels deelname aan de Stichting STO en de Stichting Derdengeldenregeling Certo Escrow (SDCE).

11.2. In geval van financieel onvermogen van Hynspa Reizen loopt de betaling van uw gecontracteerde reis geen risico. De betaalde reissom blijft, totdat de reis is afgelopen, op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo-Escrow (SDCE), die onder toezicht van de Nederlandse Bank staat.

11.3. In geval van faillissement van Hynspa Reizen, zal de STO nooit meer kosten voor de reiziger kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

11.4. Eventuele klachten of claims over de reis van Hynspa Reizen staan los van de garantieregeling. Voor klachten zie artikel 12.

Artikel 12. Klachten & geschillen


12.1. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die op grond van de reisovereenkomst de reiziger had, dan is hij/ zij verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokken dienstverlener (tijdens de reis). Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze direct worden gemeld -in deze volgorde- bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding, de eventuele vertegenwoordiger van Hynspa Reizen en bij afwezigheid van deze aan Hynspa Reizen rechtstreeks. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.

12.2. Als de tekortkoming niet genoegzaam wordt opgelost, kan de reiziger een schriftelijk klacht indienen via een klachtenrapport van Hynspa Reizen. Hynspa Reizen zorgt voor informatie in de reisbescheiden omtrent de te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.

12.3. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet de reiziger deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (volgens het contract; verlengingen niet inbegrepen) of als de reis niet is doorgegaan, na de oorspronkelijk vertrekdatum, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij Hynspa Reizen.

12.4. Hynspa Reizen zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.

12.5. Indien achteraf blijkt dat de reiziger zich niet aan de meldingsplicht heeft gehouden, waardoor de reisorganisatie niet in staat is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.

12.6. Ieder vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van de reis of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

12.7. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten,worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten


13.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Hynspa Reizen geleverde diensten uitsluitend bij Hynspa Reizen. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Hynspa Reizen vereist.

13.2. In het geval dat u een deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Zoek uw reis
 
 
Inschrijven nieuwsbrief.